Spørgsmål og svar

Nedenfor er der svar på en række forsikringsmæssige spørgsmål, som skolerne ofte kommer i berøring med:

Aktiviteter til søs
Folketinget har vedtaget en lov, der skal sikre bedre forhold for alle passagerer, som kommer til skade til søs.

Af den nye Sølov stilles der krav om tvungen ansvarsforsikring ved al erhvervsmæssig sejlads. Herudover forbedres erstatningsmulighederne for passagerne.

Hvis jeres skole har sejlads med elever i kano, kajak, mindre joller, sejlbåde m.fl., er I omfattet af de nye regler i Søloven, idet det betragtes som erhvervsmæssig sejlads.

Kort fortalt fremgår det nu af Søloven, at der er objektivt ansvar i tilfælde af ulykker til søs, samt hvilke erstatningsansvarssummer, der er gældende.

Er I omfattet af ”skoleforsikringsprogrammets” erhvervs- og produktansvarsforsikring placeret i Protector, har I ovennævnte dækning i følgende situationer:

  • robåde (herunder kano, kajak)*
  • både med påhængsmotor på op til 15 hestekræfter*
  • sejljoller og både under 7,5 meter*

*forudsætter for alle kategorier, at der maksimalt må være indtil 12 elever om bord

Udvidelsen omfatter de dækningssummer, der følger af lov nr. 249 af 21. marts 2012 om ændring af søloven.

Erhvervspraktik
I bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. fremgår det, at elever på friskoler, private grundskoler eller efterskoler er omfattet af erstatningsordningen.

Sker der en tilskadekomst på en praktikant, ydes der erstatning og godtgørelse efter reglerne i arbejdsskadeloven. Ved personskade eller tingskade forvoldt af praktikanten ydes der erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler.

Måtte det vise sig, at eleven af den ene eller anden årsag ikke er omfattet af ovennævnte, vil eleven være omfattet af skoleprogrammets erhvervs- og produktansvarsforsikring etableret hos Protector, forudsat at praktikken er arrangeret af skolen.

Ansvar for lånt og lejet udstyr
Skoler låner og lejer til tider udstyr. Når man låner og lejer noget, skal man som udgangspunkt levere det tilbage i samme stand, som da man modtog det.

På skolens erhvervsforsikring (løsøreforsikring) har I allrisk-dækning, dvs. at stort set alle skader på løsøret vil være omfattet.

Erhvervsansvarsforsikringen går derimod ikke ind og dækker, da den undtager ansvar for skader sket på lånte og lejede genstande, herunder genstande i skolens varetægt m.m.

Kørsel med elever
Kørsel med elever er udbredt på en del skoler.

Ifølge Færdselsloven skal ethvert køretøj være omfattet af en ansvarsforsikring. Forsikringen dækker ting- og personskade i forbindelse med et færdselsuheld. Ansvarsgrundlaget er objektivt, dvs. at forsikringen skal dække, uanset om føreren kan bebrejdes uheldet eller ej.

Der er på den måde ikke noget forgjort i, at skoler transporterer elever i egne, ansattes eller forældres biler.

Byggesager
Skolen er som bygherre i henhold til reglerne i AB92 forpligtet til ved bygningsrenoveringer, tilbygninger og nybyggeri at tegne bygningsbrand- og stormskadeforsikring. Skolen skal desuden huske at underrette bygningsforsikringsselskabet om, at ovennævnte finder sted.

Skolen kan supplere ovennævnte dækning med en entrepriseforsikring, som dækker alle skader i forbindelse med byggesagen. Kan udvides med bygherreansvar, skade på bestående bygning samt afledte tab (eks. meromkostninger til husleje o.l).

Under afnsittet Forskringer/Entreprise” er der en nærmere beskrivelse af entrepriseforsikringen.

Tyverisikring
Skoler har ofte en del særligt løsøre. Særligt løsøre betyder i denne terminologi edb-udstyr, musik-udstyr o.l..

Har en skole særligt løsøre for mere end omkring kr. 195.000 pr. fritliggende bygning, stiller forsikringsselskabet krav om installering af tyverialarmanlæg med overførsel til godkendt kontrolcentral mm. – tyverisikringsniveau 20 (forudsat at det særlige løsøre ikke overstiger 515.000 – derefter er det sikringsniveau 30, der skal overholdes).

Overholdes kravet ikke, vil der være risiko for, at skolen ikke vil få fuld erstatning efter et indbrud .